Dopravní právo

Doprava zboží a zejména mezinárodní je oblast, kde platí řada speciálních právních předpisů a proto je třeba pro poskytování kvalitních právních služeb mít v této oblasti speciální znalosti a zkušenosti, protože dané normy se v mnohém liší od norem obecných.

Pod pojmem tzv. dopravní právo je pak obvykle v praxi chápána problematika smluvních vztahů a vztahů plynoucích ze škod ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě a to jak přepravě silniční, tak i přepravě námořní, přepravě multimodální, přepravě letecké či přepravě říční. V rámci přepravy mezinárodní se pak jedná mj. i o otázku aplikace příslušných mezinárodní úmluv, jako zejména Úmluvy CMR, Úmluvy Montrealské či Úmluvy Varšavské, Hamburských pravidel, Haagsko-Vysbických pravidel, Vysbických pravidel, COGSA a dalších. V případě mezinárodní přepravy námořní pak mj. např. i o řešení problematiky společné havárie na základě Yorsko-Antwerpských pravidel.

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • příprava smluv, posuzování smluv (smlouva o přepravě, smlouva o skladování, smlouva zasilatelská, smlouva tzv. logistická, odpovídající typy smluv pojistných apod.)
 • řešení reklamačních nároků plynoucích z mezinárodní i vnitrostátní přepravy zboží
 • řešení dopravních nehod včetně zprostředkování právní pomoci pro řešení dopravních nehod v zahraničí
 • zastupování v soudních sporech v České republice včetně zprostředkování zastoupení v soudních sporech v zahraničí, zastupování při mimosoudních jednáních o řešení sporů
 • zastupování v rámci jednání s pojišťovnami a pojišťovacími makléři při uplatňování nároků z pojistných smluv v dané oblasti.

Komunitární právo (právo EU)

Komunitární právo v běžné praxi představuje zejména aplikaci právních norem komunitárního práva v rámci řešení vnitrostátních sporů, stejně jako v rámci přípravy smluv. Především díky absolvování ročního postgraduálního studijního programu „Master of european studies“ a praxi v advokátní kanceláři v Bruselu v rámci tohoto studia disponuje JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. dobrými znalostmi komunitárního práva a judikatury Evropského soudního dvora zejména v soukromoprávních oblastech a dobrou znalostí způsobu jejich aplikace v každodenní právní praxi.

V rámci této oblasti jsme zejména schopni poskytnout poradenství při aplikaci právních norem komunitárního práva a využít jejich aplikaci v rámci vnitrostátních soudních sporů především cestou uplatnění dopadajících judikátů a právních norem komunitárního práva a to i cestou uplatnění tzv. předběžné otázky k Evropskému soudnímu dvoru.

Obchodní a občanské právo závazkové, včetně mezinárodního obchodního práva soukromého

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • příprava smluv, připomínky ke smlouvám, včetně např. i smluv kupních podle obchodního zákoníku či podle tzv. Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 • zajištění závazků, včetně směnek a šeků
 • náhrada škody
 • posouzení závazkových vztahů a smluvní dokumentace
 • zastupování v soudních sporech v České republice včetně zprostředkování zastoupení v soudních sporech v zahraničí, zastupování při mimosoudních jednáních o řešení sporů.

Korporátní právo

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zakládání obchodních společností a družstev včetně získání podnikatelských oprávnění
 • řízení společností, zasedání představenstev, organizace valných hromad
 • úpravy a změny zakladatelských dokumentů, včetně změn výše základního kapitálu, obchodní firmy, sídla, společníků
 • smlouvy o výkonu funkce, akcionářské smlouvy
 • přeměny společností
 • likvidace společností.
 • posouzení vztahů mezi obchodní korporací a jejími statutárními orgány, včetně odpovědnosti za škodu.

Právo nemovitostí

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • komplexní příprava dokumentace pro převody nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • zastupování v jednání s katastrálními, stavebními a jinými správními úřady
 • nájmy a podnájmy bytových a nebytových prostor, včetně nemovitosti jako celku
 • vztahy související s realizací věcných práv, zejména práva zástavního.

Pohledávky

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • vymáhání pohledávek soudní cestou
 • příprava smluv o postoupení pohledávek a ostatních právních dokumentů jako započtení apod.
 • uplatnění zajišťovacích instrumentů
 • porady, konzultace, právní analýzy.

Pracovní právo

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • příprava manažerských a pracovních smluv a další dokumentace upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • řešení vztahů souvisejících s ukončením pracovních poměrů zaměstnanců
 • náhrada škody.

Insolvenční právo

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby, resp. právní služby v následujících odvětvích:

 • podávání insolvenčních návrhů
 • přihlašování pohledávek v insolvenčních řízeních
 • vymáhání pohledávek nevymožitelných po společnostech v úpadku po členech jejích statutárních orgánů

IT právo

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zpracování a posuzování smluvní dokumentace, zejména smluv o vývoji software, smluv o analýze a licenčních smluv
 • posouzení odpovědnosti z titulu poskytování služeb v oblasti IT
 • zastupování v soudních sporech v oblasti IT, stejně jako v mimosoudních jednáních

člen české společnosti pro dopravní právo